Proje Hibe

PROJE HİBE

            Proje Hibe destek projeleri kapsamında desteklenen bölgesel kalkınma projelerinde, KOBİ’lere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili sivil inisiyatiflere, sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşlara, vakıflar, dernekler, sendikalar, kooperatifler; üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumlarına proje desteği verilebilmektedir. AB ilan ettiği proje ilan sunumları ile hibe programına özgü kriterleri belirlemektedir.

            Avrupa Birliği hibe projeleri örnekleri incelendiğinde destek verilen alanların; insan kaynaklarının gelişmesi, bölgesel rekabet edilebilirlik, sınır ötesi iş birliği, kurumsal kapasitenin gelişmesi amaçlarına sahip olduğu görülmektedir.  Avrupa Birliği hibe projeleri hayvancılık, teknoloji, tarım, turizm gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

            AB projelerinin yanı sıra Japonya büyükelçiliği hibe çağrısında bulunmaktadır. “Yerel projelere hibe programı” kapsamında dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda yerel etkili projelere destek veren Japon Devleti, 10 milyon Japon Yenine kadar hibe vermektedir.

            Yerel projelere hibe programı (GGP) tarafından kabul edilen proje konuları; mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yeni ekipman sağlanması, engellilere yönelik okul ve merkezler, üretime yönelik çalışmalar, kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen mesleki eğitim merkezleri, yaşlılar için özel bakım merkezleri ile huzur evleri, sokak çocukları ve kimsesizler için tesisler olarak sıralanabilir.

            Japon Devleti, Kültür-sanat projeleri, çevre düzenlemesi çalışmaları, yasal danışmanlık projelerini, kar amacı taşıyan projeler yerel projeleri hibe programı kapsamında değerlendirmemektedir.

            Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından sağlanan hibe destekleri, sivil toplum kuruluşlarının idari-mali sürdürülebilirliklerini, savunuculuk yetenekleri ve karar alma süreçlerine aktif katılımlarını şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile sağlanabilmesini hedeflemektedir.

            Hak temelli yaklaşımlar ile üretilen projeler STGM hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir. Hibe çağrılarında kriterler ve konular belirlenmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve iklim değişikliği konuları, azınlıkların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hibe konularına örnek olarak verilebilir.

            2020 hibe destekleri tek bir alanla sınırlı kalmayıp pek çok alanda kalkınma ve gelişime yönelik olarak programlanmıştır. Hibe çağrılarını takip ederek projeye yönelik hibe desteğinden faydalanmak mümkündür. Ancak; anılan desteklerden faydalanmak için projelerin usulüne ve amaca uygun hazırlanması projenin konusu kadar önem taşımaktadır.

İletişim