TUBITAK

Sanayi sektörlerimizde faaliyet gösteren kurum ve firmalarımızın AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve Yenilikçi ürünlerinin üretilmesi adına TUBITAK Program Çağrıları kapsamında uzman kadromuzla proje geliştirme ve yürütme süreçlerinde sizlere destek oluyoruz.
TUBITAK Destek Programları ve Kapsamları kısaca şu şekildedir;
TUBITAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511)
Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda veya TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen konularda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi için yürütülen Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik teknik, mali, idari kurallara ve süreçlere ilişkin bilgileri içeren usul ve esasları kapsar.

Desteklenen Ar-Ge aşamaları


a) Kavram geliştirme
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

  • Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.
    *Destek Oran: Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

TUBITAK KOBİ Başlangıç Destek Programı (1507)
Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;
• rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
• ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
• proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
• Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
• Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir.
*Destek Üst Limiti ve Oranı: TÜBİTAK 500.000-TL’lik toplam bütçenin 375.000 TL sini desteklemektedir.(Destek oranı % 75 i geçemez).
TUBITAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)
Programda Ar-Ge projelerine sağlanacak desteklerin, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kalite anlayışının yerleştirilmesi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir.
Bu programla projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte kuruluşlara aşağıdaki kazanımları sağlaması beklenmektedir:
a) Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşması,
b) Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması,
c) Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması,
d) Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması,
e) Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme yönünde yetkinliğin sağlanması,
f) Nitelikli işgücü istihdamının artırılması,
g) Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven,
h) Ticari başarı,
i) Yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirliği ve açılım olanakları.
*Destek Oranı: Desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak dönemsel destek oranı ile desteklenir. Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak uygulanır.